LOB
dla studenta

Znamy zwycięzcę konkursu CSR Case Study 2011

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Adam Grzymisławski został zwycięzcą konkursu CSR Case Study 2011. Adam zaproponował najciekawsze rozwiązanie i wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tematem przewodnim Gali Konkursowej CSR Case Study 2011, która odbyła się 13 czerwca 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie był wolontariat pracowniczy i dobre praktyki firm odpowiedzialnych. Konferencja było okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk: biznesowego, pozarządowego, akademickiego i studenckiego, w tym uczestników i laureatów konkursu.

 

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem prof. Zbigniewa Dreslera, pełnomocnika rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zauważył, że koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwija się coraz prężniej w Polsce, czego dowodem jest zasięg tegorocznego konkursu.

Wojciech Bachta, koordynator i pomysłodawca konkursu podsumował konkurs oraz wyróżnił osoby zaangażowane w jego organizację – Ambasadorki i Ambasadorów CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Martę Dec, Olgę Szewczyk, Monikę Arciszewską, Magdę Reichert, Patrycję Nowak, Agnieszkę Bauer, Agnieszkę Nyczaj i Andrzeja Pająka. „Konkurs skierowany był do studentów zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem. Zadanie dotyczyły firmy z branży meblarskiej. Uczestnicy mieli zaproponować rozwiązanie dotyczące wprowadzenia strategii odpowiedzialnego biznesu w firmie borykającej się z różnymi problemami” – powiedział Wojciech Bachta.

Podczas konferencjo odbyła się debata dotycząca wolontariatu pracowniczego, którą poprowadziła Magdalena Reichert, Ambasadorka CSR. W panelu dyskusyjnym wzięły udział: dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Joanna Warmuz (ING Bank Śląski).

Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że najważniejsza w wolontariacie jest wolna wola pracowników, ich chęć i zaangażowanie, które ma być tylko uzupełnione wsparciem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym firmy. Prof. Janina Filek przywołała słowa ks. Tischnera, że człowiek z natury jest dobry, dlatego ważne jest, żeby pozwolić mu być sobą, a zatem być dobrym. Pozwala na to wolontariat pracowniczy, który jest pewną formą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei Magdalena Andrejczuk przywołała wyniki badań, z których wynika, że kapitał społeczny w Polsce jest niski, zaś wolontariat pracowniczy może te wskaźniki zmienić. Joanna Warmuz dodała, że główną dla firmy motywacją podjęcia tego typu działań jest przede wszystkim rozwój pracowników, ale też wykazanie twardych wskaźników oraz konkretnych rezultatów jakie przyniesie tego typu praktyka.

 

Joanna Filek wyraziła nadzieję, że wolontariat wkroczy w sferę życia codziennego, że pojawią się projekty wolontariacie na wszystkich szczeblach edukacji, zaś część zaliczeń na studiach mogłaby zostać zrealizowana w formie projektu wolontariackiego. Magda Andrejczuk podkreśliła, że wolontariat niesie ze sobą wiele efektów, ale też wyzwań, które wynikają z godzeniem różnych ról społecznych – pracownika, wolontariusza, rodzica, małżonka etc. Dlatego też, jak wyjaśniła Joanna Warmuz wolontariusze banku ING mogą wykorzystać 8 godzin pracy w ciągu roku na tego typu działania, program wolontariatu zaś obejmuje ponad 1 tys. aktywnych wolontariuszy, którzy realizują projekty w całej Polsce w partnerstwie z różnymi podmiotami, m.in. organizacjami pozarządowymi. Konkluzją debaty było wyrażenie nadziei, że nie tylko firmy będą rozwijać strategicznie wolontariat pracowniczy, ale też inne podmioty i pojedynczy obywatele będą wspólnie budować kulturę wolontariatu.

O dobrych praktykach oraz polityce zaangażowania społecznego ING Banku Śląskiego opowiedziała Joanna Warmuz. „CSR wdrażamy na poziomie strategicznym.Zwracamy uwagę na różnorodność, na zrównoważony rozwój, ważny jest również wolontariat pracowniczy. Opieramy strategię na czterech obszarach: rynek, miejsce pracy, środowisko i społeczeństwo, które mają silne podłoże operacyjne.” Jak dodała – sponsoring to w obszarze zaangażowania banku – nisza, zaś główne działania dotyczą społeczności lokalnej. Ważna jest też komunikacja, dobre relacje z interesariuszami m.in. klientami, pracownikami oraz dbanie o reputację. Przekłada się to m.in. na to, że w okresie kryzysu z banku odszedł najniższy odsetek klientów (w porównaniu do konkurencji). Działania z zakresu CSR przekładają się na to, że ING Bank Śląski należy też do Respect Indexu – indeksu spółek odpowiedzialnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

O „CSR-ze jako nowej formie umowy społecznej” mówiła prof. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według profesor odpowiedzialny biznes jest wynikiem filozoficznych korzeni, bo jak powiedział Saint-Exupery „Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym”. Prof. Filek uzupełniła tą sentencję zdaniem, że „Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania bytu ludzkiego. Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania przedsiębiorstwa.”

Profesor przybliżyła też ideę wprowadzenia zasad odpowiedzialności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Według profesor CSR ma różne oblicza: nowego modelu zarządzania firmą, naprawiania szkód, obywatelstwa korporacyjnego, nowej umowy społecznej (między państwem, obywatelami a korporacyjnymi obywatelami) oraz czynnik dla nowego paradygmatu ekonomii. Odpowiedzialny biznes jest zatem współczesną formą umowy społecznej, CSR jest więc próbą stworzenia zapory przeciw wielkim korporacjom, aby nie robiły to co chcą. CSR jest naturalną, wewnętrzną, ludzką potrzebą zabezpieczenia się przeciwko temu co proponuje rynek. CSR jest więc to: „dobrowolność, interesariusze, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za i przed społeczeństwem.” Podobieństwa między umową społeczną a odpowiedzialnym biznesem to według prof. Filek: „zastosowanie mechanizmu wzajemności i obowiązywalności; idea bezpieczeństwa; uznanie walki agresywnej za zbyt ryzykowną, problem władzy, aspekt metodologiczny (cel koncepcji) – stworzenie ładu społecznego, zabezpieczenie naturalnej potrzeby posiadania, ochrona własności”. Konkludując prof. Filek powiedziała, że w dzisiejszych czasach idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wydaje się być załącznikiem do umowy społecznej.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact jako światowa platforma firm społecznie odpowiedzialnych to temat wystąpienia Magdaleny Kostulskiej z Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Podczas prelekcji zostały zaprezentowane główne założenia inicjatywy, która jako jedyna na świecie promuje w ten sposób CSR. Inicjatywa ta wspiera Milenijne Cele Rozwoju ONZ. Magdalena Kostulska wspomniała również o „Podręczniku CSR do samooceny dla przedsiębiorstw”. Do sieci Global Compact w Polsce należy 75 członków – w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uczelnie i miasta.

Zwieńczeniem gali było uhonorowanie laureatów konkursu i wręczenie nagród. III miejsce zajęli Natalia Szałapska i Jędrzej Borowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na drugiej pozycji znalazła się studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – Katarzyna Szydłowska. Pierwsze miejsce zaś zajął Adam Grzymisławski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Laureaci i laureatki zaprezentowali również swoje rozwiązania konkursowe. „Konkurs CSR Case Study 2011 pokazał, że coraz więcej młodych ludzi nie tylko interesuje się ideą odpowiedzialnego biznesu, ale potrafi też zaprezentować swoją wiedzę w praktycznych aspektach projektowania strategii. Cieszy mnie szczególnie poziom merytoryczny prac nadesłanych do konkursu, niektóre z nich zasługują na uznanie” – powiedziała jurorka konkursu, Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.

 

 

Głównym patronem projektu jest Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Tesco Polska, Philips, Beskidzki Dom Maklerski, kariera.com.pl, Rzeczpospolita, CR Navigator, Gazeta Bankowa, Eurostudent. Organizatorami konkursu są Ambasadorzy CSR 7. Edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (www.lob.org.pl). Projekt dotowany jest w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych LOB.

Więcej informacji: www.csr-casestudy.pl.

mat. organizatorów

 

 

 

Gala finałowa Konkursu CSR Case Study w Krakowie

 

13 czerwca w Krakowie w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego odbędzie się gala finałowa trzeciej edycji internetowego konkursu CSR Case Study 2011.

 

 Konkurs CSR Case Study zrealizowany został w formie interaktywnej, dzięki czemu objął swoim zasięgiem studentki i studentów z całej Polski. W maju jury wyłoniło trójkę laureatów, lecz oficjalne wyniki będą ogłoszone dopiero na gali finałowej.

 

Udział w Gali jest bezpłatny, wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa pod adresem: konkurs@csr-casestudy.pl.

 

AGENDA GALI CSR

Termin: 13 czerwca 2011 r., godzina 11:00

Miejsce: Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego (Stara Aula),

przy ul. Rakowickiej 27, Kraków.

Tutaj wskazówki dojazdu

---

11:00 – 11:30 Otwarcie Gali CSR

11:30 – 12:45 Panel dyskusyjny pod hasłem Wolontariat Pracowniczy

paneliści: dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Joanna Warmuz (ING Bank)

moderator: Magdalena Reichert

12:45 – 13:45 Praktyki CSR w Banku ING

Joanna Warmuz, ING Bank Śląski

13:45 – 14:15 Przerwa na kawę i networking

14:15 – 15:15 CSR jako nowa wersja umowy społecznej dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:15 – 16:15 Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact - światowa platforma firm społecznie odpowiedzialnych Magdalena Kostulska, Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

16:15 – 16:45 Prezentacje case study finalistów konkursu

16:45 – 17:00 Wręczenie nagród i zakończenie gali

 

Głównym patronem projektu jest Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Tesco Polska, Philips, Beskidzki Dom Maklerski, kariera.com.pl, Rzeczpospolita, CR Navigator, Gazeta Bankowa, Eurostudent.

 

Na zwycięzce czeka staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. notebook, telefon komórkowy).

 

Znamy już laureatów 3 edycji konkursu CSR Case Study!

 

W tym roku, najlepsze prace przygotowali:

  • Katarzyna Szydłowska
  • Adam Grzymisławski
  • Natalia Szałapska
  • Jędrzej Borowski!

Gratulujemy!

 

Już 13 czerwca odbędzie się Gala Finałowa 3 edycji konkurs CSR Case Study 2011. W programie Gali oprócz uhonorowania laureatów konkursu i prezentacji ich prac, znalazły się ciekawe dyskusje i prelekcje. Swoją obecność potwierdzili już specjaliści z takich organizacji jak Tesco, ING, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, SF BCC.

 

mat. organizatorów

Bycie społecznie odpowiedzialnym coraz popularniejsze

 

Kierunki działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekologia komercyjna, zielone wydarzenia, korzyści wynikające z wdrażania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju w firmach i urzędach oraz wewnętrzne społecznie odpowiedzialne działania – to tylko kilka z punktów czwartkowej konferencji „CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji. Szanse i wyzwania”. Spotkanie odbyło się na SGGW w Warszawie, a jego inicjatorami byli ambasadorowie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać codzienne społecznie odpowiedzialne praktykami stosowane w firmach, instytucjach i urzędach. Spotkanie rozpoczął Przemysław Oczyp z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który przedstawił uczestnikom korzyści, jakie osiągają firmy poprzez wdrażanie idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Ponadto opowiedział o inicjatywach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wątek kontynuowała Magdalena Andrejczuk z FOB prezentując działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem branżowego portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Uczestnicy poznali także inicjatywy realizowane w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Kolejnym punktem spotkania były zielone wydarzenia z perspektywy działalności Fundacji Aeris Futuro. Marta Niwczyk, przedstawicielka organizacji, zapoznała uczestników konferencji z takimi inicjatywami, jak „Zadedykuj drzewko” czy „Drogi dla Natury”, a także przedstawiła statystyki dotyczące redukcji emisji CO2. Jak przyznaje, do tej pory Fundacji udało się zaoffsetować ponad 27 000 ton dwutlenku węgla, ale na tym nie koniec.

 

– Obserwujemy zmiany i dostrzegamy problemy, którymi musimy się wszystko zająć jako obywatele – przyznaje Marta Niwczyk, z Fundacji Aeris Futuro. – Pomimo, że proces jest długofalowy, to napawa optymizmem fakt, że na naszych oczach dokonuje się swoisty przełom i coraz bardziej widać nowe podejście biznesu do bycia społecznie odpowiedzialnym w dobie globalizacji. – dodaje Niwczyk.

Następnie Katarzyna Dulko, przedstawicielka Ringer Axel Springer Polska zapoznała uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki ekologicznej. Jak sama przyznaje, obecnie ekologia jest na topie. Jednak działania ekologiczne warto stosować z rozwagą, być czujnym, ale też krytycznym. To co istotne, to fakt, że podczas prowadzenia wszelkich akcji należy stosować tzw. politykę 3R: Reuse, Reduce, Recykling, która stoi u podstaw bycia odpowiedzialnym społecznie.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty, w ramach których uczestnicy wcielili się w inicjatorów bojkotów konsumenckich skierowanych do firm nieodpowiedzialnych. Uczestnicy między innymi wzięli pod lupę koncern BP, firmę Apple, sieć Starbucks i Biedronkę. Zajęcia poprowadziła Barbara Szczęsna z firmy GoodBrand.

O wewnętrznych i zewnętrznych inicjatywach w urzędach opowiedziała Olga Heniec, Specjalista w Departamencie Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska. Prelekcja obejmowała takie zagadnienia, jak zasady systemu ekozarządzania i audytu, elektroniczny obieg dokumentów, zielone konferencje i akcje skierowane do pracowników ministerstwa, między innymi „Dzień bez samochodu i „Dzień bez windy”. Olga Heniec przedstawiła również temat akcji edukacyjnych, a wśród nich: „Nie zaśmiecaj swojego umysłu” czy też „Tydzień zrównoważonego transportu” - skierowana jest do władz lokalnych oraz „Eko-koszyk” - promujący świadomy, zrównoważony konsumpcjonizm. Na zakończenie została poruszona kwestia zielonych zamówień publicznych, które obecnie jeszcze w Polsce są mało popularne, ale ma się to zmienić.

– Według unijnych wytycznych do 2015 roku zielone zamówienia mają stanowić 50% wszystkich zamówień publicznych. – podsumowowała Olga Heniec, przedstawicielkaMinisterstwa Środowiska.

 

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, którą poprowadziła Magdalena Pachulska z FOB. Podczas dyskusji paneliści zaprezentowali swoje stanowisko wobec CSR i zrównoważonego rozwoju oraz przedstawili inicjatywy, jakie podejmują ich firmy, instytucje w tym zakresie. I tak też, Mariola Sykuła przedstawicielka firmy Barlinek podkreślała, jak dla firmy Barlinek istotna jest polityka ekologiczna, która wpisana jest w ogólną strategię firmy oraz transparentne relacje biznesowe. Do głównych działań firmy Berlinek, w tym obszarze należy akcja dbania o Dąb Bartek, sadzenie lasów oraz opieka nad Sokołami Wędrownymi. Natomiast Aleksandra Turek z PwC mocno podkreślała aspekt edukacyjny w kontekście interesariuszy.

– Z wewnętrznymi interesariuszami trzeba często rozmawiać i edukować w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych. – stwierdza Aleksandra Turek z PwC. – Warto także angażować ich w akcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej i szkolić zewnętrznych interesariuszy, na przykład w obszarze segregacji odpadów czy oszczędzania energii elektrycznej – dodaje Turek.

Podczas dyskusji Olga Heniec podjęła temat narzędzi komunikacji, jakie stosuje Ministerstwo Środowiska wobec urzędów lokalnych. Należą do nich między innymi: newsletter, artykuły z wytycznymi, co do zasad bycia społecznie odpowiedzialną jednostką administracyjną, odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz promocja akcji społecznych np. „Praca na czysto”, której celem jest propagowanie postaw proekologicznych w każdej miejscowości.

Podsumowując debatę wszyscy prelegenci zgodnie stwierdzili, że zrównoważony rozwój powinien dotyczyć każdego z nas. Wówczas budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa będzie łatwiejsze, efektywniejsze oraz będzie dotyczyło długofalowe długofalowej perspektywy.

mat. organizatorów

 

"CSR i zrównoważony rozwój – współczesne szanse i wyzwania"

 

„CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji. Szanse i wyzwania” – pod tym hasłem już 14 kwietnia o godzinie 10:00 rusza pierwsza w tym roku konferencja organizowana przez Ambasadorów Ligii Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Jak wygląda polityka ekologiczna polskich firm? Jak chronić środowisko zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia ? Czy i jak firmy mogą zrekompensować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne? Czym wyróżnia się społecznie odpowiedzialny urząd? Na te i wiele innych pytań uczestnicy konferencji „CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji. Szanse i wyzwania” będą mieli okazję już 14 kwietnia uzyskać odpowiedzi. Celem spotkania jest przybliżenie studentom i absolwentom zagadnień z zakresy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, propagowanie wśród nich postaw zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Konferencję dotyczącą społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju poprowadzą członkowie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawiciele największych polskich firmy, w których CSR i idee ekologiczne są priorytetem. W prelekcjach udział wezmą między innymi Monika Kulik reprezentująca firmę Telekomunikacja Polska, Marta Niwczyk, koordynatorka projektów Fundacji Aeris Futuro, Katarzyna Dulko, przedstawiciel Ringier Axel Springer Polska, Aleksandra Turek z firmy PricewaterhouseCooper (PwC). Gościem specjalnym konferencji będzie przedstawicielka Ministerstwa Środowiska, Specjalista w Departamencie Edukacji Ekologicznej Olga Heniec.

Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy konferencji będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach, wcielając się w przedstawicieli firm i mierząc się ze współczesnymi wyzwaniami jakie staną przed nimi w obszarze CSR. Na zakończenie spotkania uczestnicy będą świadkiem debaty pod hasłem „Zrównoważony rozwój w polskich przedsiębiorstwach i urzędach”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą poznać tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu lub też zgłębić wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, a także zapoznać się z ciekawymi praktykami CSR z różnych branż.

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 1000 w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Pobierz broszurę informacyjną

 

Rejestracji można dokonywać pod adresem: www.csr-casestudy.pl/rejestracja.html

mat. organizatorów

 

 

Zadania w konkursie CSR Case Study

 

Na stronie Konkursu CSR Case Study opublikowane zostały zadania konkursowe dla studentów i absolwentów oraz licealistów.

Pierwsi z nich mają do 24 kwietnia 2011 rozwiązać case'a, przygotowując strategię CSR dla firmy z branży meblarskiej

 

ZADANIE KONKURSOWE DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

 

ZADANIE DLA LICEALISTÓW:

 

Licealiści zaś mogą przygotować plakat, film, prezentację, reportaż o odpowiedzialności Polaków w XXI wieku pt. "Społecznie odpowiedzialna Polska” w formie plików *.doc; *.pdf; *.txt *.ppt *.jpg *.gif; *.swf *.flv. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 maja 2011.

 

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody,

w tym płatny staż.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.csr-casestudy.pl/.

 

 

Kolejna edycja konkursu dla studentów i licealistów

 

Rusza kolejna edycja konkursu CSR Case Study. Na uczestników czekają cenne nagrody oraz możliwość odbycia płatnego stażu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konkurs polega na rozwiązaniu case’a dotyczącego działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno studenci jak i również licealiści. Aby poprawnie rozwiązać zadanie konkursowe należy zapoznać się i rozumieć podstawowe założenia CSR. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.

 

Głównymi inicjatorami i organizatorami konkursu są ambasadorzy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz współpracujące organizacje studenckie.

 

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.csr-casestudy.pl. Ponadto o wszystkie szczegóły można pytać bezpośrednio, głównego koordynatora projektu, Wojciecha Bachtę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kokursie !!