LOB
dla studenta

Program Grantowy został wstrzymany.

 

PROGRAM GRANTOWY

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie.

W ramach grantów zostało zrealizowanych już ponad 120 projektów edukujących o dobrych praktykach biznesowych poprzez m.in.: konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe. Przyłącz się do promowania CSR w Polsce!

KTO MOŻE POZYSKAĆ GRANT?

O dofinansowanie przez LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni. Tematyka projektu musi nawiązywać do społecznej odpowiedzialności biznesu.

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziale w programie grantowym wraz ze swoją organizacją masz okazję zorganizować wydarzenie przy wsparciu finansowym i merytorycznym Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży i trafisz do wyjątkowej sieci osób działających w obszarze CSR. 

Rodzaje grantów 

 

Przy składaniu wniosku wybierz jeden z tematów (scenariusze poniżej, w "materiałach do pobrania"):

 1. Zrównoważone miasto

 2. CSR na co dzień - odpowiedzialna konsumpcja

 3. CSR - podstawą Twojej firmy

 4. CSR w miejscu pracy

 5. Innowacje społeczne

WAŻNE

 •  Kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu.
 • Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami oraz budżetem projektu. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację (w tym szczegółowy opis projektu, harmonogram i budżet).
 • Wszelkie niezbędne dokumenty znajdziesz poniżej (w "materiałach do pobrania")
 • Wnioski muszą zostać złożone przed rozpoczęciem realizacji projektu!

 

 

Informacje ogólne

PREFEROWANE PROJEKTY:

 • organizacji działających na uczelniach
 • realizowane we współpracy, koalicji kilku organizacji
 • uwzględniające zaangażowanie firm / instytucji partnerskich LOB
 • całkowicie poświęcone tematyce odpowiedzialnego biznesu

ODRZUCANE BĘDĄ PROJEKTY:

 • w których odpowiedzialny biznes jest tematem pobocznym, bądź nie występuje w ogóle
 • w których nie ma wydarzeń związanych z CSR-em, zrównoważonym rozwojem etc.
 • bez budżetu i harmonogramu oraz wymaganych dokumentów

ODBIORCY PROJEKTÓW
Działania dofinansowane przez LOB powinny być skierowane do (łącznie lub oddzielnie):

 • młodzieży szkolnej
 • studentów/studentek
 • nauczycieli/lek i wykładowców/wykładowczyń akademickich
 • młodzieżowych liderów/ek społecznych.

Informacje finansowe

W konkursie nie będą dofinansowywane koszty osobowe (czyli koszty wynikające z umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz umowy o pracę).

STATUS LOB W PROJEKTACH, KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE
Udzielenie wsparcia finansowego łączy się z przyjęciem przez LOB tytułu Współorganizatora projektu.
W ramach tego LOB oferuje Grantobiorcy możliwość wsparcia merytorycznego oraz możliwość udziału swoich przedstawicieli bądź przedstawicieli partnerów programu w dofinansowanych projektach.

ROZLICZENIE PROJEKTU
Grantobiorcy będą zobowiązani do finansowego i merytorycznego rozliczenia projektu poprzez przygotowanie i przesłanie w terminie do 30 dni po zakończeniu projektu sprawozdań (lecz nie później niż do 30.05.2015 r.) na odpowiednich formularzach wraz z wymaganymi załącznikami (kopiami faktur i rachunków) oraz dokumentacją zdjęciową na adres:

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/20
00-031 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: marta.gorska@fob.org.pl

Potrzebne dokumenty

 • BUDŻET projektu (wzór znajduje się poniżej, w "materiałach do pobrania")
 • W przypadku stowarzyszenia lub organizacji posiadającej osobowość prawną: STATUT ORGANIZACJI, skan aktualnego wypisu z rejestru sądowego (nie dawniejszy niż 3 mies.)
 • W przypadku koła naukowego, organizacji studenckiej nie posiadającej osobowości prawnej – skan dokumentu potwierdzającego rejestrację koła naukowego/organizacji studenckiej wydany przez uczelnię.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK?

 • W punkcie dotyczącym harmonogramu należy wymienić wszystkie etapy projektu z określeniem przybliżonej daty realizacji.
 • Prosimy też o dokładne sprawdzenie poprawności adresu mailowego osoby do kontaktu oraz adresu mailowego organizacji.
 • Wszystkie projekty realizowane w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych odbywają się na zasadzie wolnych licencji (więcej informacji znajdziesz: tutaj)
 •  Proszę pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych (znajduje się poniżej, w "materiałach do pobrania").

UWAGA! 
Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymają Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny: 512 576 620
 (Marta Górska, koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu).