Newsy

Podsumowanie konkursu CSR Case Study 2011

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Adam Grzymisławski został zwycięzcą konkursu CSR Case Study 2011. Adam zaproponował najciekawsze rozwiązanie i wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem przewodnim Gali Konkursowej CSR Case Study 2011, która odbyła się 13 czerwca 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie był wolontariat pracowniczy i dobre praktyki firm odpowiedzialnych. Konferencja było okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk: biznesowego, pozarządowego, akademickiego i studenckiego, w tym uczestników i laureatów konkursu.

 

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem prof. Zbigniewa Dreslera, pełnomocnika rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zauważył, że koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwija się coraz prężniej w Polsce, czego dowodem jest zasięg tegorocznego konkursu.

Wojciech Bachta, koordynator i pomysłodawca konkursupodsumował konkurs oraz wyróżnił osoby zaangażowane w jego organizację – Ambasadorki i Ambasadorów CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Martę Dec, Olgę Szewczyk, Monikę Arciszewską, Magdę Reichert, Patrycję Nowak, Agnieszkę Bauer, Agnieszkę Nyczaj i Andrzeja Pająka. „Konkurs skierowany był do studentów zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem. Zadanie dotyczyły firmy z branży meblarskiej. Uczestnicy mieli zaproponować rozwiązanie dotyczące wprowadzenia strategii odpowiedzialnego biznesu w firmie borykającej się z różnymi problemami” – powiedział Wojciech Bachta.

Podczas konferencjo odbyła się debata dotycząca wolontariatu pracowniczego, którą poprowadziła Magdalena Reichert, Ambasadorka CSR. W panelu dyskusyjnym wzięły udział: dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Joanna Warmuz (ING Bank Śląski).

Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że najważniejsza w wolontariacie jest wolna wola pracowników, ich chęć i zaangażowanie, które ma być tylko uzupełnione wsparciem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym firmy. Prof. Janina Filek przywołała słowa ks. Tischnera, żeczłowiek z natury jest dobry, dlatego ważne jest, żeby pozwolić mu być sobą, a zatem być dobrym. Pozwala na to wolontariat pracowniczy, który jest pewną formą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei Magdalena Andrejczuk przywołała wyniki badań, z których wynika, że kapitał społeczny w Polsce jest niski, zaś wolontariat pracowniczy może te wskaźniki zmienić. Joanna Warmuz dodała, że główną dla firmy motywacją podjęcia tego typu działań jest przede wszystkim rozwój pracowników, ale też wykazanie twardych wskaźników oraz konkretnych rezultatów jakie przyniesie tego typu praktyka. Joanna Filek wyraziła nadzieję, że wolontariat wkroczy w sferę życia codziennego, że pojawią się projekty wolontariacie na wszystkich szczeblach edukacji, zaś część zaliczeń na studiach mogłaby zostać zrealizowana w formie projektu wolontariackiego. Magda Andrejczuk podkreśliła, że wolontariat niesie ze sobą wiele efektów, ale też wyzwań, które wynikają z godzeniem różnych ról społecznych – pracownika, wolontariusza, rodzica, małżonka etc. Dlatego też, jak wyjaśniła Joanna Warmuz wolontariusze banku ING mogą wykorzystać 8 godzin pracy w ciągu roku na tego typu działania, program wolontariatu zaś obejmuje ponad 1 tys. aktywnych wolontariuszy, którzy realizują projekty w całej Polsce w partnerstwie z różnymi podmiotami, m.in. organizacjami pozarządowymi. Konkluzją debaty było wyrażenie nadziei, że nie tylko firmy będą rozwijać strategicznie wolontariat pracowniczy, ale też inne podmioty i pojedynczy obywatele będą wspólnie budować kulturę wolontariatu.

O dobrych praktykach oraz polityce zaangażowania społecznego ING Banku Śląskiego opowiedziała Joanna Warmuz. „CSR wdrażamy na poziomie strategicznym.Zwracamy uwagę na różnorodność, na zrównoważony rozwój, ważny jest również wolontariat pracowniczy. Opieramy strategię na czterech obszarach: rynek, miejsce pracy, środowisko i społeczeństwo, które mają silne podłoże operacyjne.” Jak dodała – sponsoring to w obszarze zaangażowania banku – nisza, zaś główne działania dotyczą społeczności lokalnej. Ważna jest też komunikacja, dobre relacje z interesariuszami m.in. klientami, pracownikami oraz dbanie o reputację. Przekłada się to m.in. na to, że w okresie kryzysu z banku odszedł najniższy odsetek klientów (w porównaniu do konkurencji). Działania z zakresu CSR przekładają się na to, że ING Bank Śląski należy też do Respect Indexu – indeksu spółek odpowiedzialnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

O „CSR-ze jako nowej formie umowy społecznej” mówiła prof. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według profesor odpowiedzialny biznes jest wynikiem filozoficznych korzeni, bo jak powiedział Saint-Exupery „Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym”. Prof. Filek uzupełniła tą sentencję zdaniem, że „Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania bytu ludzkiego. Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania przedsiębiorstwa.”

Profesor przybliżyła też ideę wprowadzenia zasad odpowiedzialności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Według profesor CSR ma różne oblicza: nowego modelu zarządzania firmą, naprawiania szkód, obywatelstwa korporacyjnego, nowej umowy społecznej (między państwem, obywatelami a korporacyjnymi obywatelami) oraz czynnik dla nowego paradygmatu ekonomii. Odpowiedzialny biznes jest zatem współczesną formą umowy społecznej, CSR jest więc próbą stworzenia zapory przeciw wielkim korporacjom, aby nie robiły to co chcą. CSR jest naturalną, wewnętrzną, ludzką potrzebą zabezpieczenia się przeciwko temu co proponuje rynek. CSR jest więc to: „dobrowolność, interesariusze, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za i przed społeczeństwem.” Podobieństwa między umową społeczną a odpowiedzialnym biznesem to według prof. Filek: „zastosowanie mechanizmu wzajemności i obowiązywalności; idea bezpieczeństwa; uznanie walki agresywnej za zbyt ryzykowną, problem władzy, aspekt metodologiczny (cel koncepcji) – stworzenie ładu społecznego, zabezpieczenie naturalnej potrzeby posiadania, ochrona własności”. Konkludując prof. Filek powiedziała, że w dzisiejszych czasach idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wydaje się być załącznikiem do umowy społecznej.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact jako światowa platforma firm społecznie odpowiedzialnych to temat wystąpienia Magdaleny Kostulskiej z Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Podczas prelekcji zostały zaprezentowane główne założenia inicjatywy, która jako jedyna na świecie promuje w ten sposób CSR. Inicjatywa ta wspiera Milenijne Cele Rozwoju ONZ.Magdalena Kostulska wspomniała również o „Podręczniku CSR do samooceny dla przedsiębiorstw”. Do sieci Global Compact w Polsce należy 75 członków – w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uczelnie i miasta.

Zwieńczeniem gali było uhonorowanie laureatów konkursu i wręczenie nagród. III miejsce zajęli Natalia Szałapska i Jędrzej Borowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na drugiej pozycji znalazła się studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – Katarzyna Szydłowska. Pierwsze miejsce zaś zajął Adam Grzymisławski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Laureaci i laureatki zaprezentowali również swoje rozwiązania konkursowe. „Konkurs CSR Case Study 2011pokazał, że coraz więcej młodych ludzi nie tylko interesuje się ideą odpowiedzialnego biznesu, ale potrafi też zaprezentować swoją wiedzę w praktycznych aspektach projektowania strategii. Cieszy mnie szczególnie poziom merytoryczny prac nadesłanych do konkursu, niektóre z nich zasługują na uznanie” – powiedziała jurorka konkursu, Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.

Głównym patronem projektu jest Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Tesco Polska, Philips, Beskidzki Dom Maklerski, kariera.com.pl, Rzeczpospolita, CR Navigator, Gazeta Bankowa, Eurostudent. Organizatorami konkursu są Ambasadorzy CSR 7. Edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (www.lob.org.pl). Projekt dotowany jest w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych LOB.

Więcej informacji: www.csr-casestudy.pl.

mat. organizatorów