Newsy

Konkurs na artykuł na temat zrównoważonego rozwoju

Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej: "Debiut naukowy 2012" . Tematem wiodącym w 2012 roku jest ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt organizuje: BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Raciborzu, we współpracy z: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Kołem Naukowym Doktorantów INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO oraz Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

 

 

Termin nadesłania prac: 30 października 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2012 r.

 

 

 

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci.

2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie debiutu w książce o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia "zrównoważonego rozwoju". Esej powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.

4. Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word, PDF i płyta CD) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.

5. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz ul. Drzymały 38/1 z dopiskiem "Debiut naukowy 2012" oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .

8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2012 roku.

9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora przed 20 grudnia 2012 roku, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.

10. Ustanawia się następujące regulaminowe nagrody: autorzy 3 najciekawszych prac – zostaną zaproszeni do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów prac zakwalifikowanych do publikacji.

11. Werdykt Rady Naukowej, która rozłoży pieczę na przedsięwzięciem jest ostateczny.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2012 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.

13. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2013 roku. O terminie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

15. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.

16. Zespół Organizacyjny:

Henryk Kretek; (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl

 

Karta zgłoszenia:

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko:

data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.

Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze.

[do 500 znaków]

Streszczenie artykułu [do 1000 znaków]:

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem: Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

 

Własnoręczny czytelny podpis

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać zarówno w języku polskim jak i ukraińskim!

Czcionka: Times New Roman 12

Marginesy: 2,5 cm

Objętość do 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Pozostałe standardy - takie jak obowiązują przy pisaniu prac licencjackich czy magisterskich w macierzystych uczelniach. Ponadto na stroniewww.buzek.pl w zakładce dotyczącej konkursu, załączymy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

 

Jak należy rozumieć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zakres znaczeniowy pojęcia jest bardzo szeroki. Zmieniał się on na przestrzeni lat w zależności od kontekstu politycznego, rozwoju społeczeństw, stosunków społeczno - politycznych. Obecnie występuje w wielu różnych postaciach, znaczeniach i kontekstach. Na uniwersalność tego pojęcia wskazuje pierwsza definicja, którą ogłoszono na zakończenie prac komisji Bruntland w 1987 roku. Zrównoważony rozwój zdefiniowano wówczas jako: rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie

przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.

Zrównoważony rozwój nazywany jest także EKOROZWOJEM. W takim znaczeniu pojmujemy go jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Gwarantuje on zaspokajanie podstawowych potrzeb - obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów.

Z kolei przyjęta w 2002 r. w Sztokholmie Agenda 21 dla Edukacji w Regionie Morza Bałtyckiego; zrównoważony rozwój definiuje m.in. jako :

- bezpieczne i zdrowe życie obecnych i przyszłych pokoleń;

- oparcie współpracy na zasadach demokracji, otwartości i aktywnego uczestnictwa, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym;

- zachowanie i podtrzymywanie różnorodności krajobrazowej i biologicznej.

 

W kontekście powyższej próby zdefiniowania pojęcia, zachęcamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w przygotowanie artykułu tym bardziej, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości.

 

Jak pojmujemy kryterium naukowości?

Aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musi zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisuje. Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i prowadzenia procesu myślowego. Ważne jest bowiem to, aby mieć swój własny pogląd i punkt widzenia na sprawy i problemy, które są już znane i obecne w życiu społeczeństw.

 

Debiut naukowy 2012 regulamin konkursu

Debiut naukowy 2012 list zapraszający

 

Źródło: informacja prasowa