Newsy

Ruszyła rekrutacja na OSES 2014!

Właśnie rozpoczęła się rejestracja uczestników VIII edycji Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędą się w dniach 22/24 października w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. To jedyna konferencja w Polsce, na której szczegółowo omawia się aktualne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej. Idee ekonomii solidarnościowej, miały zastosowanie chociażby w dzewiętnastowiecznym ruchu spółdzielczym. Ostatnie 25 lat wolności pozwoliło nam na rozwinięcie się przedsiębiorczości społecznej, nastawionej na zrównoważony rozwój, stanowiącej ważne narzędzie budowy nowego modelu gospodarki w dobie nieustannego wzrostu konsumpcji i produkcji.

Tematem przewodnim tegorocznego OSES jest praca.Trudno rozmawiać o ekonomii społecznej i planować jej rozwój w Polsce bez spojrzenia przez pryzmat rynku pracy, problemów z zatrudnianiem czy też utrzymaniem miejsc pracy – tłumaczy Magdalena Klaus, prezeska organizującej konferencję Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. – Skoro chcemy rozwijać ekonomię społeczną, a nowy okres programowania daje nam taką szansę, to musimy zderzyć problemy i wyzwania sektora z potrzebami i wyzwaniami gospodarczo-ekonomicznymi, wizjonersko spojrzeć w przyszłość i poszukać nowych rozwiązań dla ekonomii społecznej – dodaje Klaus.

I.  Przedsiębiorstwa społeczne – krótkie wprowadzenie

Przedsiębiorstwa społeczne (np. fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółki non profit.), czyli rdzeń sektora ekonomii społecznej, prowadzą działalność, która łączy dwa cele – społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim – są wyraźnie zorientowane na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia. PES stają się coraz bardziej powszechnym sposobem samozatrudnienia, zwłaszcza w dobie bezrobocia i trudności w znalezieniu stałej pracy. Działają w interesie ogólnym, tworzą miejsca pracy, zapewniając innowacyjne produkty i usługi. (Wszystkie spełniają przynajmniej część kryteriów sformułowane przez EMES (European Research Network).

Pod względem społecznym:

Są wyraźnie zorientowane na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; wykazują oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; prowadzą specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; ograniczają dystrybucję zysków

Pod względem ekonomicznym:

Prowadzą w sposób względnie ciągły, regularny działalność w oparciu o instrumenty ekonomiczne; są niezależne, suwerenne w stosunku do instytucji publicznych; ponoszą ryzyka ekonomicznego;

Szczegółowe informacje pod tym linkiem.

Przedsiębiorczość społeczna stanowi ważny punkt kształtowania polityki europejskiej, czego dowodzą prace Komisji Europejskiej. znalazła się także w obszarze zainteresowań Komisji Europejskiej. W styczniu tego roku w Strasburgu spotkało się i obradowało ponad 2000 partnerów społecznych i zwolenników przedsiębiorczości społecznej, którzy uznali, że przedsiębiorstwa społeczne muszą odgrywać w Europie większą rolę oraz  zobowiązali europejskie instytucje do ich wsparcia. Priorytetem Unii Europejskiej stało się uwolnienie potencjału tych przedsiębiorstw do generowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

II. OSES 2014

Myśl przewodnia zjazdu, czyli Jaki bizn(es), taka praca skłoni zaproszonych gości: przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, podmioty ekonomii społecznej oraz reprezentantów firm, wdrażających programy CSR do zastanowienia się, jaki wpływ na rynek pracy ma i może mieć ekonomia społeczna, co robić, by efekt ten był jak największy i jak najlepszy? Czy ekonomia społeczna sprosta wyzwaniom, jakie stawia globalizacja, demografia, przemiany gospodarcze? Jaka jest rola państwa, a jaka społeczeństwa w tworzeniu miejsc pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji?

Uczestnicy wezmą udział w wybranych panelach tematycznych dotyczących, m.in.: zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, roli przedsiębiorczości społecznej w politykach rynku pracy, współpracy z biznesem i administracją publiczną, a także roli edukacji. w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw przedsiębiorczych.

Spodziewamy się ważnych dyskusji na temat przyszłości sektora ekonomii społecznej, roli Europejskiego Funduszu Społecznego i projektowanego właśnie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który ma doskonalić narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innych inicjatyw w perspektywie wprowadzenia KPRES. Podejmiemy również temat roli sektora w procesie edukacji i kształtowania postaw obywatelskich, które są znaczące dla zapewnienia nie tylko wartościowego miejsca pracy, ale również także tworzenia warunków do o rozwoju przedsiębiorczość i społecznej – Wyjaśnia Ewa Hevelke, redaktorka naczelna portalu ekonomiaspoleczna.pl.

OSES 2014 rozpocznie się 22 października w Pałacu Prezydenckim galą wręczenia nagród dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski, nominowanych w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs ten wyłoni firmy społeczne, najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, które jednocześnie wypracowują istotny zysk społeczny. W trakcie gali finaliści otrzymają Znak(eS), czyli certyfikat jakości przyznawany przedsiębiorstwom społecznym, oferującym produkty i usługi wysokiej jakości oraz realizują ważne społecznie cele.

Swój jubileusz obchodzi Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES), która jest unikalnym przykładem międzysektorowego partnerstwa, działającego na rzecz promowania ekonomii społecznej już od 10 lat. Dlatego 23 i 24 października w Warszawie zaprezentują swój dotychczasowy dorobek, który miał wpływ na rozwój przedsiębiorstw społecznych w całej Polsce.

Gośćmi tegorocznej edycji będą, m.in. Michał Boni, Henryk Wujec, Witold Orłowski, Ryszard Praszkier, Edwin Bendyk i Jacek Żakowski.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

III. Organizatorzy

Głównym organizatorem tegorocznej edycji jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, pracująca od lat 90. m.in. na rzecz uelastycznienia polskich instytucji rynku pracy tak, aby lepiej odpowiadały one na potrzeby społeczne. Fundacja jako jedna z pierwszych wdrażała idee przedsiębiorczości społecznej. Inicjatorem powołania FISE był Jacek Kuroń, a Henryk Wujec jest przewodniczącym jej Rady Programowej.

W Radzie Programowej OSES zasiadają czołowe organizacje pozarządowe z całego kraju, m.in. EKON, FRSO,  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Tegoroczna edycja, organizowana we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

IV. Zapisy na konferencję

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie OSES. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

V. Przydatne linki | kontakt do organizatorów

Szczegóły techniczne/warunki współpracy:

Agnieszka Matan, tel. 606743302, agnieszka@lokalove.org

Pytania merytoryczne:

Magdalena Klaus, tel.  22 6220191, mklaus@fise.org.pl

Ewa Hevelke, tel. 22 5370200, ehevelke@fise.org.pl

 

Linki:

fise.org.pl

ekonomiaspoleczna

VIII OSES

wybieram.es

konkurs-es.

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013

Zrób Dobry Biznes - czym są przedsiębiorstwa społeczne?